XX政府门前广场景观工程建设项目可行性研究报告 - 下载本文

XX政府门前广场景观工程建设项目可行性研究

报告

1

目 录

第一章 总 论 ............................................................................................................... 1

1.1概论 ................................................................................................................... 1 1.2可行性研究报告编制依据和范围 ................................................................. 2 1.3研究结论与建议 .............................................................................................. 3 第二章 项目区概况 ....................................................................................................... 4

2.1县城概况 .......................................................................................................... 4 2.2自然概况 .......................................................................................................... 5 2.3社会经济状况与发展 ..................................................................................... 8 第三章 项目建设的背景及必要性 ............................................................................ 11

3.1项目建设的背景 ......................................................................................... 11 3.2项目建设的必要性 ..................................................................................... 12 第四章 建设规模、项目选址及建设条件 ............................................................... 13

4.1项目的建设规模 ......................................................................................... 13 4.2项目的选址 .................................................................................................. 13 4.3建设条件 ........................................................................................................ 13 第五章 工程建设方案 ................................................................................................. 16

5.1设计原则 ........................................................................................................ 16 5.2工程概况 ........................................................................................................ 17

2

5.3工程设计方案 ................................................................................................ 17 5.4种植设计 ........................................................................................................ 18 5.5道路与铺张 .................................................................................................... 21 5.6夜景观与照明 ................................................................................................ 21 5.7给水排水设计 ................................................................................................ 22 第六章 劳动安全卫生与节能 .................................................................................... 24

6.1劳动安全卫生 ................................................................................................ 24 6.2节能 ................................................................................................................. 25 第七章 环境影响评价 ................................................................................................. 27

7.1 编制依据及原则 ......................................................................................... 27 7.2 项目建设与运营期对环境的影响 ........................................................... 28 7.3 环境保护措施 ............................................................................................... 29 7.4环境影响结论与建议 ................................................................................... 31 第八章 项目实施进度安排 ........................................................................................ 31

8.1项目实施组织机构 ........................................................................................ 32 8.2项目实施进度安排 ........................................................................................ 32 8.3质量保证体系 ................................................................................................ 33 第九章 工程招投标 ..................................................................................................... 34

9.1招标工作依据 ................................................................................................ 34 9.2招标工作原则 ................................................................................................ 35 9.3组织形式 ........................................................................................................ 36 9.4招投标 ............................................................................................................ 36

3

第十章 投资估算和资金筹措 .................................................................................... 36

10.1 估算范围 ..................................................................................................... 36 10.2主要编制依据 ............................................................................................. 37 10.3投资估算 ...................................................................................................... 37 10.4资金筹措 ...................................................................................................... 40 第十一章 效益分析 ..................................................................................................... 40

11.1社会效益分析 ............................................................................................. 40 第十二章 结论与建议 ................................................................................................. 41

12.1结论 .............................................................................................................. 41 12.2建议 .............................................................................................................. 41

4

第一章 总 论

1.1概论 1.1.1项目概况

1、项目名称:********镇政府门前广场景观工程 2、项目承办单位:****人民政府 3、项目负责人:***

4、建设期限:2017年10月-2018年1月 5、建设地点:****圩镇 6、建设性质:新建 1.1.2项目建设内容及规模

项目规划用地面积9785平方米,其中绿化面积2857平方米,道路硬化2480平方米,铺设彩砖面积3700平方米;748平方米其他配套设施(建设景观亭、花池、景墙、花架、坐凳、篮球场等);广场亮化。

1.1.3项目总投资和资金筹措

项目总投资为110万元,资金来源为建设单位自筹110万元。 1.1.4主要经济技术指标 序号 指标名称 单位 数量 9785 2857 1

备注 1 项目规划用地面积 ㎡ (1) 绿化面积 ㎡